Dostęp oraz użytkowanie tej witryny internetowej podlega następującym warunkom:

Twoje wejście na stronę i jej wykorzystanie oznacza twoją zgodę na niniejsze warunki użytkowania, które obowiązują od daty Twojego pierwszego wykorzystania tej witryny internetowej.

Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości stron, są własnością i podlegają kontroli Recamiere w tym zakresie. Możesz ściągnąć jedną kopię każdego materiału, pokazanego na tej stronie, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku, niemającego charakteru komercyjnego; niemniej musisz zachować wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich lub własnościowych, które są tam zawarte, lub które pozostają w związku z zawartym materiałem. Nie możesz kopiować, reprodukować, ściągać, publikować powtórnie, nadawać, przekazywać, wyświetlać, modyfikować i powtórnie używać materiałów z tej witryny internetowej dla jakichkolwiek innych celów.

Linki zawarte na tej stronie prowadzą do witryn sieciowych, które są poza kontrolą Recamiere, w związku z czym Recamiere nie ponosi odpowiedzialności za zawartość każdej z tych witryn, ani za linki zawarte na tych witrynach. Linki pokazane na tej stronie internetowej zostały wstawione wyłącznie dla wygody użytkownika i wstawienie jakiegokolwiek linku nie implikuje uznania odpowiedzialności Recamiere, i Recamiere nie bierze na siebie odpowiedzialności w związku z zawartością jakiejkolwiek linkowanej strony. Przechodzenie na jakiekolwiek linkowane strony odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko.

Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na tej stronie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Recamiere i innych firm. Nic na tej stronie nie powinno być traktowane jako przyznanie przez implikację, prawo słuszności lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do użytkowania jakiejkolwiek nazwy handlowej, wyświetlonej na tej stronie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Recamiere, lub trzeciej strony, która jest właścicielem odnośnego znaku handlowego.

Pomimo, że podczas przygotowywania niniejszej strony zastosowano wszelkie środki, aby zapewnić dokładność zawartych na niej informacji, nie udziela się gwarancji lub wyobrażenia zadowolenia z jakości, lub nadawania się do określonego celu, braku naruszenia tytułu, zarówno wyraźnie sformułowanego, jak i domniemanego, ani też żadnej gwarancji lub wyobrażenia, że informacje i materiały zawartej na tej witrynie są wolne od błędów i pomyłek.

Do granic dozwolonych przez prawo, mające zastosowanie nie przyjmuje się odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie i będące konsekwencją), wynikające z dostępu i użytkowania tej witryny internetowej, oraz zawartych w niej informacji i materiałów.

Nie jesteś upoważniony (ani też nie możesz pomagać innym) do wstawiania jakichkolwiek innych linków do tej witryny internetowej (zarówno przez linkowanie hipertekstem, głębokie linkowanie, ramki, tagi, lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Recamiere. Wszystkie prośby o przyzwolenie będą bezzwłocznie rozpatrywane.

Twoje upoważnienie do wykorzystywanie tej witryny internetowej automatycznie wygasa bez ostrzeżenia, jeżeli zgodnie z wyłącznym uznaniem przez Recamiere nie przestrzegasz jakichkolwiek z podanych warunków użytkowania. Po wygaśnięciu musisz zaprzestać użytkowania tej witryny sieciowej i musisz zniszczyć wszystkie i jakiekolwiek materiały, skopiowane pośrednio, lub bezpośrednio z tej witryny.

Jeżeli jakikolwiek postanowienie zawarte w powyższym jest bezprawne, bezskuteczne, lub z jakiegoś powodu nie podlega wyegzekwowaniu, wtedy takie postanowienie będzie uznane za podzielne i nie wpłynie na ważność i możliwość prawnego egzekwowania pozostałych postanowień.

Recamiere może w dowolnym czasie zmodyfikować warunki użytkowania bez powiadomienia, przez umieszczenie zmian online. Ponosisz odpowiedzialność za przegląd wszystkich informacji online i dalsze użytkowanie tej witryny po zmianach oznacza Twoją zgodę na zmodyfikowane warunki użytkowania.